Bezpečnosť práce (BOZP)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá má predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok.

Táto oblasť vyplýva zo zákona pre každú spoločnosť či SZČO. CIVOP s.r.o. Vám zaistí kompletný outsourcing služieb, ktorý pokryje všetky Vaše i zákonné požiadavky a ušetrí Váš čas i peniaze.

Súčasťou služieb bezpečnosti práce (BOZP) je predovšetkým:

 • Vyhľadávanie a prevencia rizík, vrátane spracovania dokumentácie
 • Spracovanie systému poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Riešenie problematiky pracovných úrazov (smernice, hlásenia a pod.)
 • Spracovanie a pravidelná aktualizácia povinnej dokumentácie
 • Spracovanie a aktualizácia kategorizácie prác pre jednotlivé pracoviská
 • Uskutočňovanie školení zamestnancov z oblasti BOZP
 • Uskutočňovanie ročných previerok bezpečnosti práce (BOZP)
 • Uskutočňovanie pravidelných kontrol stavu pracovného prostredia a úrovne bezpečnosti práce (BOZP)
 • Riešenie povinností v oblasti hygieny práce
 • Spracovanie miestneho bezpečnostného predpisu pre prevádzku a používanie vozidiel
 • Previerka a rámcové sledovanie stavu odborných prehliadok a odborných skúšok v bezpečnosti práce (BOZP)
 • Previerka a rámcové sledovanie stavu školení z bezpečnosti práce (BOZP)
 • Zaisťovanie či pomoc pri riešení odborných prehliadok a odborných skúšok elektro, plynu, tlakových nádob, komínov a pod.
 • Zmapovanie bezpečnostného značenia
 • Sledovanie vybavenosti prvej pomoci – upozornenie na nedostatky
 • Ergonómia
 • Vypracovanie podrobnej elektronickej správy z kontroly s uvedením nedostatkov, zákonov a predpisov, z ktorých vyplýva legislatívna povinnosť, určenie zodpovednosti a termíny odstránenia nedostatkov
 • Účasť pri kontrolách inšpektorátu práce (IP), regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)
 • CIVOP Kontakt – bezplatná poradenská linka 24 hodín/7 dní v týždni