Ochrana osobných údajov

V tomto dokumente nájdete informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti CIVOP SLOVAKIA, s.r.o., IČ: 35 883 511, so sídlom Pražská 11, Bratislava 811 04, spoločnosť zapísaná v registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 31486/B, (ďalej len „CIVOP“).

1. Základné pojmy

 

1.1. Na začiatok by sme Vás radi informovali o niektorých základných pojmoch, s ktorými pracuje táto informácia a ktoré sú definované tak isto v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. Apríl 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernici 94/46/ES („GDPR“).

Osobnými údajmi sú všetky (akékoľvek) informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho identifikovaného alebo identifikovateľného človeka (fyzickej osoby).

Subjektom údajov je konkrétny človek, o ktorého osobné údaje sa v danom prípade jedná.

Správcom osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel spracovania osobných údajov (tzn. dôvod, na ktorý sú využívané) a prostriedky, ktoré sú ku spracovaniu používané. Spracovaním môže správca poveriť spracovateľa.

Spracovateľ osobných údajov je osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre správcu, napr. osoba, ktorá bola správcom poverená určitou činnosťou, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracovávať osobné údaje (poskytovateľ IT služieb apod.).

Príjemcom osobných údajov je osoba, ktorej boli osobné údaje poskytnuté. Mimo okruh spracovateľov môžu byť osobné údaje poskytované tak isto inému správcovi, ktorý je oprávnený údaje spracovávať pre svoje účely (napr. zdravotná poisťovňa).

Spracovaním osobných údajov je činnosť, ktorú správca alebo spracovateľ vykonáva s osobnými údajmi (spracovaním je napr. zhromaždenie, zaznamenanie, uschovanie, usporiadanie, štruktúrovanie, prispôsobenie, pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie, zoradenie, skombinovanie, výmaz apod.).

 

2. Spracovanie spoločnosťou CIVOP

 

2.1. CIVOP v rámci svojej činnosti vykonáva spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR. Pri poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“), ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“) a oblasti revízií a kontrol, komplexného systému BOZP a PO s názvom CIVOP System®, a s tým súvisiace následné služby BOZP, PO a OŽP (ďalej len „Služby“), spoločnosť CIVOP prichádza do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré následne spracováva pre účely poskytovania Služieb. V takomto prípade dochádza ku spracovaniu spoločnosťou CIVOP v postavení spracovateľa, teda pre objednávateľa Služieb (ďalej len „Objednávateľ“), ktorý je správcom daných osobných údajov. V ostatných prípadoch spracovanie osobných údajov spoločnosťou CIVOP je správcom osobných údajov spoločnosť CIVOP.

 

3. Kontaktné údaje

 

3.1. V záležitostiach, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov, sa na spoločnosť CIVOP môžete obracať prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

 

e-mail: gdpr@civop.sk

telefónny kontakt: +420 222119999

korešpondenčná adresa: Pražská 11, Bratislava 811 04

 

 

4. Rozsah, účely a právny základ spracovania osobných údajov

4.1. Spoločnosť CIVOP spracováva osobné údaje v rozsahu a pre účely, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, a to:

a) pre účely splnenia zmluvných povinností (fakturácie apod.),

b) splnenie právnych povinností (napr. zákonné povinnosti v oblasti účtovníctva a daní, pracovnoprávne vzťahy apod.),

c) pre účely oprávnených záujmov CIVOP (napr. komunikácia zmluvných strán, preukázaním našich nárokov apod.);

d) na základe súhlasu subjektu údajov so spracovaním osobných údajov k vopred stanovenému účelu.

 

4.2. V prípade, že spoločnosť spracováva osobné údaje ako spracovateľ pre Objednávateľa, postupuje tak na základe zmluvy o spracovaní uzatvorenej medzi CIVOP a Objednávateľom. V takomto prípade sa spoločnosť CIVOP pri spracovaní osobných údajov riadi nielen všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale tak isto zmluvou o spracovaní, ako aj pokynmi Objednávateľa. Rozsah a účely spracovania určuje Objednávateľ ako správca a je daný najmä rozsahom jednotlivých Služieb, ktoré si Objednávateľ v CIVOP objedná, konkrétne vymedzenie potom vyplýva najmä zo zmluvy o poskytovaní Služieb, ako aj zo zmluvy o spracovaní.

 

5. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tzn. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tzn. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného zariadenia alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadne záznamy o zlyhaní aplikácie apod.).

Automaticky spracovávame aj cookies.

6. Kategórie osobných údajov

6.1. CIVOP spracováva najmä nasledujúce údaje:

  • identifikačné a fakturačné (titul, meno, priezvisko, funkciu, adresa sídla, korešpondenčnú adresu, IČO, IČ DPH atď.);
  • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo atď.);
  • ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy (napr. bankové spojenie apod.), pre plnenie právnej povinnosti alebo realizáciu oprávneného záujmu, prípadne údaje,  ktorých spracovanie udelil subjekt údajov súhlas;
  • údaje spracovávané na základe zmluvy o spracovaní uzatvorenej s Objednávateľom.

 

7. Doba spracovania

7.1. V prípadoch, kedy doba spracovania vyplýva priamo z všeobecne záväzného právneho predpisu, sú osobné údaje spracovávané po dobu podľa takého právneho predpisu (napr. archivácia daňových dokladov apod.). V prípade, že dochádza ku spracovaniu na základe súhlasu, sú spracovávané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania súhlasu. V ostatných prípadoch je doba spracovania rôzna, odvíja sa od doby, kedy je spracovanie nevyhnutné pre daný účel spracovania, teda najmä od doby trvania zmluvného či iného právneho vzťahu, prípadne do doby trvania oprávneného záujmu.

 

7.2. Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe zmluvy o spracovaní, sú spracovávané po dobu určenú Objednávateľom ako správcom osobných údajov.

 

8. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

8.1. Pokiaľ CIVOP prenáša osobné údaje inému subjektu, dbá na to, aby bola zaistená ich ochrana. Medzi príjemcom osobných údajov môžu patriť zmluvný partneri, ktorí CIVOP poskytujú služby, pri ktorých sú spracovávané osobné údaje (napr. poskytovatelia IT služieb, účtovných, daňových či právnych služieb apod.), ďalej potom môžu byť osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci (Sociálna poisťovňa, daňový úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní apod.).

 

8.2. CIVOP nemá záujem na prenos osobných údajov do tretích zemí ani medzinárodným organizáciám.

 

9. Zdroj údajov

9.1. Osobné údaje CIVOP získava spravidla priamo od subjektov údajov alebo od obchodných partnerov či z verejných zdrojov (napr. obchodný register).

 

10. Práva subjektov údajov

10.1. CIVOP spracováva osobné údaje transparentne, korektne, v súlade s GDPR a obecne záväznými právnymi predpismi.

Podľa GDPR môže subjekt údajov

a) požadovať prístup k osobným údajom,

b) požadovať opravu či aktualizáciu osobných údajov,

c) požadovať doplnenie neúplných osobných údajov,

d) požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracovania,

e) vzniesť námietku proti spracovaniu,

f) požadovať ukončenie spracovania jeho osobných údajov alebo ich likvidáciu,

g) podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ sú osobné údaje spracované na základe súhlasu, má subjekt údajov právo kedykoľvek súhlas odvolať, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udeleným pred jeho odvolaním.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1. CIVOP záleží na ochrane práv subjektov údajov a riadnom zabezpečení osobných údajov, preto pri spracovaní osobných údajov dbá na to, aby prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení zaistil čo najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu možným rizikám príslušného spracovania.